De Droge Delta

Designbureau
SWECO België + CLUSTER landschap en stedenbouw+ Universiteit Antwerpen, LAMA landschapsarchitecten + HOGent, Landschap- en stedenbouwbureau Omgeving & Hesselteer, Tractebel & H+N+S landschapsarchitecten & IMDC
Opdrachtgever
LABO RUIMTE - Departement Omgeving & Team Vlaams Bouwmeester

De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste.

De Droge Delta is een onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste. Zowel ontwerpers, onderzoekers als experten deelden hun inzichten voor dit ontwerpend onderzoek, dat de ruimtelijke uitdagingen en oplossingen voor droogte in Vlaanderen in beeld brengt. Dit onderzoek is opgezet in een beleidscontext, waarbij een doorgedreven interdisciplinaire benadering voorop staat. Die werd ingezet om de problematiek en oorzaken van droogte te verkennen en om de samenhang met hoe we de ruimte gebruiken in kaart te brengen. Ook werden mogelijke oplossingsrichtingen, de wenselijke verandering van het landschap en de ruimte waarin we leven, verbeeld.

De jury over De Droge Delta:

Met dit onderzoeksproject wordt een oplossing gezocht voor een urgent maatschappelijk probleem, met name waterschaarste en droogte in Vlaanderen. De manifestatie van het academisch onderbouwde onderzoek uit zich in een visueel verfijnde en toegankelijke publicatie, waarin een visionaire oplossing verbeeld wordt. De interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, ontwerpers, experten en ervaringsdeskundigen resulteert in een ruimere en rijkere oplossingstoolkit voor een dergelijk complex maatschappelijk vraagstuk. De jury roept hierbij het onderwijs en de creatieve industrie op om nog meer interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan, om samen realiseerbare oplossingen te vinden. 
De Droge Delta

Wat maakt jullie project zo bijzonder?

De Droge Delta brengt de ruimtelijke verschillen van droogtemaatregelen in beeld. LABO RUIMTE start vanuit de brede Vlaamse blik om de ruimtelijke differentiatie rond droogte- uitdagingen in beeld te brengen. Vlaanderen is klein en toch ziet elk stukje er anders uit. Een ander reliëf, een andere bodem en ondergrond of een ander landgebruik: het heeft allemaal impact op hoe water stroomt en infiltreert. Door de brede kijk trekt LABO RUIMTE het debat rond waterbeheer en droogtemaatregelen uit een infrastructurele hoek en benadert het droogte vanuit een ruimtelijk-maatschappelijk standpunt. Dat vraagt een andere aanpak maar levert wel een meer geïntegreerd resultaat op, dat effectiever en efficiënter met droogte aan de slag gaat. 

Hoe draagt het bij tot een betere wereld?

Werk maken van droogte – op de manier die we in De Droge Delta naar voren schuiven – betekent dat we onze grondwaterpeilen trachten te herstellen in de richting van een natuurlijke waterstand. Daardoor worden onze landschappen, onze teelten, onze biodiversiteit en waterlopen een heel stuk klimaatrobuuster. We zullen minder gevoelig zijn voor langdurige periodes van droogte. Het ontwerpend onderzoek toont nog heel wat andere mogelijkheden. Zo kunnen we een robuuster drinkwatersysteem uitrollen in zandige gebieden. We kunnen andere watergerelateerde uitdagingen in een koppelbeweging vastpakken als we concreet met De Droge Delta aan de slag gaan. Denk aan de verziltingsuitdagingen aan de kust of een mogelijke overstromingsreductie bij het grootschalig uitrollen van de droogtemaatregelen.

Hebben jullie nog verdere plannen met dit project?

De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek dat met een verre tijdshorizon de ruimtelijke implicaties in beeld brengt om op een robuuste manier aan droogte en waterschaarste te werken. Bij die aanpak komen dikwijls meer vragen dan antwoorden naar boven. De ontwerpteams verbeelden, in samenwerking met experts, een mogelijke toekomst. De daadwerkelijke realisatie van zo'n toekomstbeeld vraagt een andere aanpak, die gevolgen heeft voor beleid, financiering, samenwerkingen, landinrichting,... Doordat LABO RUIMTE verankerd zit in het departement Omgeving, trachten we de inzichten via allerhande projecten en beleidsinitiatieven verder te vertalen naar de realiteit.