Privacybeleid & Disclaimer

De inhoud van deze website (henryvandevelde.be) is samengesteld door Flanders DC met als doel om de Henry van de Velde Awards te ondersteunen en te promoten. Voor alle vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het e-mailadres info@flandersdc.be.

Door uw bezoek aan of gebruik van deze website gaat u akkoord met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden beschreven in deze disclaimer.

Over dit privacybeleid

Flanders DC hecht belang aan uw privacy. Daarom willen we gebruikers van deze website informeren over de manieren waarop we omgaan met data die verzameld wordt, en uw rechten daarbij. 

Neem dit beleid even grondig door en maak ons gerust uw vragen of opmerkingen door. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Flanders DC:

 • De online diensten van Flanders DC: websites, applicaties en internetdiensten die u toegang geven tot de content van Flanders DC;
 • Alle andere diensten waarmee u in contact komt, zoals adviesgesprekken, wedstrijden, evenementen, …

Dit privacybeleid valt onder de verantwoordelijkheid van Flanders DC, met als maatschappelijke zetel Diestsevest 76, 3000 Leuven. Voor al uw vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het bovenvermelde e-mailadres.

Het is mogelijk dat wij ons beleid op bepaalde momenten zullen aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd worden en gelden vanaf het moment dat ze bekend gemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo goed mogelijk persoonlijk informeren en indien nodig opnieuw uw toestemming vragen.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om onze gebruikers nog betere diensten te kunnen aanbieden.

Aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens leren we onze gebruikers beter kennen en kunnen we ervoor zorgen dat we onze diensten zo goed mogelijk op uw behoeften afstemmen. Daarnaast kunnen we via die persoonlijke gegevens makkelijk met u in contact komen.

Om welke gegevens gaat het?

De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel bij het indienen van een project, het stemmen, het inschrijven op de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier. Dat zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw adres en uw telefoonnummer. Deze slaan we op om u makkelijker te kunnen contacteren in verband met het verloop van de awards. Ook uw IP-adres slaan we op, om uw identiteit te kunnen verifiëren en uw voorkeuren te kunnen onthouden. Daarnaast slaan we logbestandsgegevens, (zoals geopende pagina’s, muiskliks, datum en tijd van uw bezoek, browser,...) en apparaat gegevens (zoals IP-adres, merk, type, besturingssysteem,...) op. 

Op die manier kunnen we onze diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses. U krijgt dus content te zien die specifiek voor u relevant is, en wij krijgen meer inzage in hoe onze diensten gebruikt worden. We maken daarbij gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Meer informatie daarover kan u terugvinden in ons cookiebeleid. 

Concreet slaan we volgende gegevens op:

 • Voor- achternaam en geslacht
  Om u onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om uw deelname te kunnen registreren.
 • Adres en woonplaats
  De meeste diensten en tools worden via de website of e-mail ter berschikking gesteld, maar sommige informatie sturen wij op papier naar uw (t)huisadres toe.
 • Telefoonnummer
  Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen omtrent uw aanvraag. Wij bellen u zeker wanneer er vragen zijn rond een aanvraag of ter opvolging.
 • Naam bedrijf, sector en ondernemingsnummer
  Indien u als professional gebruik maakt van onze diensten, vragen we deze gegevens op om u als dusdanig te kunnen identificeren en om hier in onze dienstverlening rekening mee te kunnen houden.
 • IP-adres
  We kijken online indien mogelijk naar uw IP-adres, zodat wij uw voorkeuren kunnen onthouden en u zo een passend advies kunnen geven.
 • E-mailadres
  Sommige diensten worden ter beschikking gesteld via e-mail. Ook onze nieuwsbrieven versturen we per e-mail. Ontvangt u toch liever geen nieuwsbrieven en ad hoc mailings meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrief.
 • Publiek beschikbare professionele informatie
  Indien het realiseren van onze dienstverlening dit vereist (bijvoorbeeld om kwaliteitsvol advies te kunnen verlenen), behouden wij ons het recht voor om publiek beschikbare informatie over u of uw onderneming (bijvoorbeeld op uw eigen website, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de Balanscentrale van de Nationale bank, etc.) op te zoeken en te documenteren.

Hoe gaat Flanders DC om met uw gegevens?

Gegevens die we van u verzamelen worden bewaard in ons systeem en behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Flanders DC treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. In het geval van een inbreuk op onze IT-systemen, zal Flanders DC onmiddellijk alle mogelijke acties ondernemen om de schade tot een minimum te beperken. 

Flanders DC geeft u daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren (op grond van uw toestemming en/of de uitvoering van een overeenkomst) of om bezoekersgedrag te monitoren zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren (op grond van een gerechtvaardigd belang).
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. De gegevens worden maar zo lang bewaard als nodig is om onze diensten te kunnen leveren, in overeenstemming met de principes van de AVG, of gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).  
 • Uw persoonsgegevens worden enkel bekendgemaakt aan derden die meewerken aan de diensten geleverd via deze website, binnen de Europese Economische Ruimte. Flanders DC eist van deze ontvangers dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Door het invullen van uw gegevens op de website, stemt u ermee in dat Flanders DC deze gegevens bewaart op de servers die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Flanders DC of zijn onderaannemers. U gaat er verder mee akkoord dat we kopieën van uw gegevens kunnen bewaren, gebruiken en scannen voor een beperkte tijd: voor technisch onderhoud, voor het testen en verbeteren van de website.

U hebt steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt. 

Persoonlijke gegevens die we van derden krijgen

Wanneer u via uw account van een sociaal medium inlogt op onze diensten, stemt u ermee in dat dit medium uw persoonlijke gegevens met ons deelt. Dat gaat om de basisgegevens zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, woonplaats en geslacht, maar ook om gegevens met betrekking tot uw gedrag op sociale netwerksites. U kan de deelmogelijkheden van uw persoonlijke gegevens beheren via de instellingen op de desbetreffende sociale media.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Om u op een kwalitatieve manier onze diensten te kunnen aanleveren.
 • Om u gepersonaliseerde content en advertenties te kunnen tonen.
 • Om u te kunnen herkennen als geregistreerde gebruiker.
 • Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren.
 • Om u op de hoogte te kunnen houden van ons aanbod.
 • Worden uw persoonlijke gegevens aan derde partijen doorgegeven?
 • Wij zullen uw gegevens niet zomaar aan derde partijen doorverkopen, maar in bepaalde gevallen krijgen derden wel toegang tot uw gegevens, zoals Sociale netwerken Dienstverleners van Flanders DC, zoals leveranciers van IT, software en infrastructuur; Partnerorganisaties die samen met ons een dienstverlening organiseren. In dat geval staat dit steeds aangegeven op de plaats waar uw gegevens opgevraagd worden;

Hoe kan u uw persoonlijke gegevens opvragen en inkijken of verwijderen?

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Indien u uw persoonsgegevens wenst te raadplegen of te laten aanpassen of verwijderen, kan u deze vraag richten tot info@flandersdc.be.

Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

Flanders DC besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Flanders DC niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Flanders DC de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Hyperlinks en verwijzingen

Op de website vindt u links naar websites die door derden worden beheerd. Flanders DC beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Flanders DC aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Aansprakelijkheid voor de website

Op de website vindt u informatie die door derden wordt verstrekt. Flanders DC wijst elke vorm van aansprakelijkheid op basis van de inhoud van de website van de hand. De vermelding op de website biedt geen kwaliteitsgarantie.

Flanders DC gaat een inspanningsverbintenis aan in verband met zijn adviesverlening. Wat u doet met het advies blijft uw verantwoordelijkheid. 

Flanders DC verwijdert consultants van de website in geval van fraude, maar Flanders DC komt niet tussen in geval van discussie over kwaliteit.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is gemaakt door het Flanders DC en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom. Flanders DC behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en op de ter beschikking gestelde informatie. Niets van de inhoud van de website mag worden overgenomen zonder toestemming van Flanders DC. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met Flanders DC via info@flandersdc.be.

U heeft het recht om de informatie op de website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via info@flandersdc.be. 

Updates van deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Wij zullen deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Laatste update: 01/11/2021