Oase

Designbureau
Bailleul Ontwerpbureau
Opdrachtgever
Het GielsBos

Oase biedt zintuiglijke ruimtes voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking.

Begeleiders krijgen in de ruimtes de nodige tools aangereikt om hun cliënten te doen lachen en prikkelen, uit te da- gen of net tot rust te brengen. In dit ontwerp staan esthetiek en de specifieke noden van de cliënt cen- traal en krijgt toegankelijkheid een nieuwe dimen- sie. Een aangename sfeer en mooie beleving zijn voor mensen met een fysieke of mentale beperking minstens even belangrijk als voor mensen zonder beperking. Binnen de Oase zijn er drie zones: de beleefoase, de speeloase en de stille oase. In de beleefoase gaan cliënten aan de slag met zowel fysieke als digitale spelelementen. De speeloase tovert cliënten om in echte sterren met muziek, decor en andere attributen. De stille oase dient om tot rust te komen met 4 intieme cocons die elk een eigen sfeer en kleur hebben. Sociale duurzaamheid is de belangrijkste insteek. In Het GielsBos wonen mensen met een beperking in leefgemeenschappen. Het GielsBos en vele begeleiders laten hen een eigen leven uitbou- wen: soms zelfsturend, integer, inclusief, open en participatief. Oase onderschrijft deze visie helemaal en kwam tot stand door de expertise van Bailleul Ontwerpbureau in ‘experience design’ te combineren met de ervaring van een multidisciplinair team van activiteitenbegeleiders, de algemeen directeur, en een technisch en organisatorisch verantwoor- delijke. Ervaringen met cliënten stonden steeds cen- traal. Het werd een heel warme en intense samen- werking, met veel overleg, experiment en gebruiks- testen, die leidde tot een breed gedragen ontwerp.

Oase © Bailleul Ontwerpbureau
Oase © Bailleul Ontwerpbureau

In een latere fase vervoegden ook de aanne- mer en een multimediaspecialist de groep. In de realisatiefase zorgden zij ervoor dat alle materialen, constructies, bedieningssystemen en multimedia stevig, hygiënisch en esthetisch werden uitgevoerd. De oases zijn als dienst te beschouwen die inwonende of externe cliënten met een begeleider of/en familie kunnen reserveren. De werkvormen en realisaties zijn innovatief voor de sector. Een belang- rijk deel van dit project is betaald door fondsenwer- ving. De besprekingen met alle partijen waren dus erg belangrijk om tot consensus en een gedragen ontwerp te komen.